Installation View: Oscar Tuazon, Growth Rings, Boston, Now + There

© Ryan C. McMahon